Rekonstrukcja nerwów obwodowych w Warszawie

W większości ran ręki i przedramienia dochodzi do uszkodzenia różnych struktur. Oprócz ścięgien i naczyń krwionośnych uszkodzeniu mogą ulec nerwy, których funkcja ma zasadnicze znaczenie dla zmysłu czucia oraz ruchomości ręki. Przecięty nerw traci swoje właściwości i nie przewodzi bodźców. Powrót funkcji nerwu jest możliwy dopiero po zrekonstruowaniu ciągłości nerwu (zeszycie lub uzupełnienie ubytku) i regeneracji nerwu poprzez narastanie włókien nerwowych. Proces ten trwa wiele tygodni; orientacyjnie przyjmuje się że szybkość regeneracji wynosi 1 mm dziennie. Dlatego też należy dążyć do pierwotnego zeszycia nerwu w czasie zaopatrywania rany lud dokonywania wtórnej rekonstrukcji tak szybko, jak to jest możliwe. Najlepsze wyniki rekonstrukcji wtórnej uzyskuje się wtedy, gdy nerw jest rekonstruowany pomiędzy 3 a 12 tygodniem od chwili urazu. 

Regenerację nerwów zarówno kończyny górnej jak i dolnej należy wspomagać poprzez rehabilitację (elektrostymulacja) oraz farmakologicznie. Zwykle nie następuje pełen powrót funkcji uszkodzonego nerwu ale uzyskanie czucia ochronnego (rozróżnianie temperatury i podstawowych kształtów) i pojawienie się rozdzielczości czucia wystarczające do powrotu funkcji ręki. 

Dla dobrej regeneracji nerwu nie bez znaczenia jest sposób jego zaopatrzenia. Wymaga ono doświadczonego chirurga i dobrze wyposażonej sali operacyjnej  (odpowiednie narzędzia i materiały chirurgiczne, sprzęt optyczny zapewniający precyzję zespoleń nerwowych). Warunki takie spełniają specjalistyczne ośrodki chirurgii ręki i mikrochirurgii.

Uszkodzenie nerwu obwodowego może mieć także miejsce w zamkniętym urazie (złamanie kończyny, stłuczenie). W takim wypadku zwykle dochodzi do uszkodzenia włókien przewodzących bodźce ale pozostaje zachowana ciągłość osłonek nerwowych. Przykładem takiego uszkodzenia może być porażenie nerwu pośrodkowego  (skutki: częściowy niedowład ręki,  zaburzenie czucia) przy złamaniu końca dalszego kości promieniowej lub porażenie nerwu promieniowego po złamaniu kości ramiennej (skutki: niedowład ręki, zaburzenia prostowania nadgarstka i palców).  Zazwyczaj stosowanym postępowaniem w ośrodkach urazowych jest obserwacja przez kilka tygodni i dopiero w razie braku powrotu funkcji rozpoczęcie działań interwencyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie i uzyskane wyniki skłaniają nas do propagowania jak najwcześniejszej interwencji chirurgicznej. Wielokrotnie obserwowane były przypadki zakleszczenia nerwu promieniowego w szczelinie złamania podczas repozycji czy uszkodzenia nerwu pośrodkowego przez ostrą krawędź kostną. W takich przypadkach usunięcie zewnętrznego ucisku stwarza warunki do szybszej i pełniejszej regeneracji nerwu. Dlatego też interwencja chirurgiczna – odbarczenie nerwu – powinna być dokonana tak szybko jak to jest możliwe.

W klinice Model Med wykonujemy pełen zakres rekonstrukcji nerwów kończyny górnej.